Souhlasíte s tím, že tyto stránky navštěvujete a užíváte na své vlastní riziko. Informace poskytnuté na této stránce nemohou a nesmí být použity pro jakékoli poskytování rad včetně ale nejen poradenství týkajícího se investic nebo pro daňové či právní záležitosti.

Společnost Omega Pharma se bude snažit rozumně dosáhnout toho, aby na této stránce poskytovala přesné informace, a je oprávněna tyto informace čas od času aktualizovat bez předchozího upozornění. Společnost Omega Pharma, její management a zaměstnanci a třetí strany zmíněné na těchto stránkách ale nezastupují ani nezaručují - ať už explicitně nebo implicitně – fungování stránek bez chyb, virů a škod, a/nebo správnost, rozumnost, včasnost nebo úplnost obsahu této stránky a výslovně odmítají jakoukoli odpovědnost za přímou nebo nepřímou škodu v tom nejširším smyslu, která by mohla vyvstat z používání těchto stránek nebo s ním souviset.

Některá prohlášení obsažená na této internetové stránce jsou “prohlášeními s výhledem do budoucna”. Tato prohlášení zahrnutí také, ale nejen, strategické možnosti, budoucí strategie a předpokládané přínosy těchto strategií. Tato prohlášení se zakládají na současných očekáváních společnosti Omega Pharma a platí výhradně v den, kdy byla učiněna. Skutečné výsledky společnosti Omega Pharma se mohou materiálně lišit od těch, které jsou uvedeny nebo naznačeny v těchto prohlášeních s výhledem do budoucna. Rizika a nejistoty, které by mohly způsobit, že se budou skutečné výsledky materiálně lišit o těch, které jsou uvedeny nebo naznačeny v takových prohlášeních s výhledem do budoucna, jsou popsány ve výroční zprávě společnosti Omega Pharma za rok končící dnem 31.12.2005. Společnost Omega Pharma odmítá jakoukoli povinnost aktualizovat vývoj těchto rizikových faktorů nebo veřejně oznamovat jakékoli revize jakýchkoli prohlášení s výhledem do budoucna obsažených v této zprávě nebo provádět opravy, které by odrážely budoucí události nebo vývoj.

Prostřednictvím této stránky můžete přejít na stránky třetích stran.
Společnost Omega Pharma, její management a zaměstnanci nezastupují ani se jakýmkoli způsobem nezaručují za obsah stránek třetích osob nebo za soulad stránek třetích osob s platnými zákony nebo právy třetích stran a výslovně odmítají jakoukoli odpovědnost za přímou nebo nepřímou škodu v tom nejširším smyslu, která by mohla vyvstat z používání stránek třetích stran nebo s ním souviset.
Specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění.